SHOPPINGGLÄDJE OCH LÖNSAMHET

Butikskonsult skapar koncept och attraktiva inredningar för allt från shop in shop och specifika avdelningar till kompletta butiker. Alltid med målet att åstadkomma shoppingglädje i inspirerande miljöer och öka uppdragsgivarens lönsamhet.

VI LEDER HELA ELLER DELAR AV PROCESSEN…

…från idé och planering till leverans av attraktiva, funktionella och säljande butiksmiljöer. Med bra service och hög kvalitet från start till mål är vår ambition att ge våra kunder en bekväm resa till en lönsam butik.

Välkommen till en av Sveriges ledande och mest erfarna aktörer inom planering, utveckling och inredning av butiksmiljöer!

EN TILLBAKABLICK

Butikskonsult startade 1983. På den tiden fanns det gott om kiosker där kunden stod utomhus och beställde sina varor genom ett hål i väggen.

Vår specialitet var att utveckla kiosker till små butiker. Vi sågade bokstavligen upp hålet i väggen så att kunden kunde komma in. Antalet småbutiker växte och de tidigare kioskägarna fick möjlighet att utveckla sina verksamheter.

1990, UNDER EN mässa med inriktning på handel, tilldelades vi förstapris i tävlingen om bästa monter utformad som butik. Det skapade en del uppmärksamhet. Man kan säga att snöbollen kom i rullning. Inte minst när Tipstjänst kort därefter skulle införa dataterminaler hos sina ombud runtom i landet. Vi fick förtroendet att leverera skriv- och terminalplatser till landets cirka tretusen tipsombud. I samband med detta ville många butiker se över helheten i sina förbutiker. Snart fanns också ATG, ICA och Coop bland våra kunder och därmed växte verksamheten ytterligare. 2011 tog vi ett stort steg i företagets utveckling och anställde tio nya medarbetare på en och samma dag.

I dag är Butikskonsult en av Sveriges ledande aktörer inom planering, utveckling och inredning av butiker. Vi finns i Kumla, är ca 60 anställda och omsätter drygt 140 miljoner kronor.

HÅLLBARHET

Vi arbetar med CSR (Corporate Social Responsibility) och tar därmed ansvar i samhället med hänsyn till sociala, etiska och miljömässiga aspekter.
Butikskonsult strävar efter hög effektivitet i användning av energi och naturresurser, gynnar system för återvinning och återanvändning av material samt arbetar med att förhindra föroreningar och alla typer av arbetsrelaterade sjukdomar och skador. Tillsammans med våra leverantörer vill vi sträva mot en långsiktig lönsamhet och öppen ekonomisk redovisning som inkluderar CSR-aspekterna. Vi utvecklar oss tillsammans med våra leverantörer för att våra varor och tjänster alltid ska vara framställda under förhållanden enligt:
– FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna (se www.un.org)
– FN:s barnkonvention, artikel 32 (se www.un.org)
– FN:s Global Compacts 10 principer (se www.unglobalcompact.org)
– ILO:s 8 kärnkonventioner nr 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138, och 182 (se www.ilo.org)

MILJÖ- & KVALITETSPOLICY

Genom att bedriva verksamheten med minsta möjliga påverkan på miljön, ska Butikskonsult bidra till en hållbar utveckling. Miljöpolicyn avser hela företagets verksamhet, oavsett om verksamheten bedrivs av våra egna medarbetare, leverantörer, transportbolag eller samarbetspartners. Vi ska uppmuntra och skapa förutsättningar för våra kunder och brukare av våra produkter att efterleva vår miljöpolicy.

Butikskonsult AB ser miljöarbetet, präglat av långsiktighet och helhetssyn, som en av förutsättningarna för att nå företagets mål. Vi betraktar samhällets krav enligt lagar och förordningar som minimikrav.

Miljöpolicyn ska förverkligas genom ett miljöprogram som består av övergripande miljömål samt en handlingsplan med detaljerade miljömål, aktiviteter och åtgärder som ska säkerställa att målen uppnås. Miljöprogrammet ska följas upp årligen.

KVALITET

Företaget ansluter sig till ett synsätt som leder mot långsiktig hållbar utveckling i dess verksamhet.
Butikskonsults kvalitetsverksamhet ska bedrivas så att våra kunder får produkter som är tillverkade enligt överenskommen specifikation och vid eventuella reklamationer får en snabb och proffsig handläggning.
Kvalitetsarbetet ska förverkligas genom uppföljningar av reklamationer och interna kassationer. Målen följs upp månadsvis och revideras årligen.

Har du frågor? Välkommen att kontakta Susanne Pettersson, Kvalitetsutvecklare, via e-post: susanne.pettersson@butikskonsult.com eller telefon 019-689 45 40.

Organisation och styrelse

ORGANISATION OCH STYRELSE

Butikskonsults företagskultur präglas av ett framgångsrikt entreprenörs- och affärsmannaskap med kunderna i centrum. Företaget befinner sig i tillväxt både vad gäller omsättning och ett växande antal medarbetare. Verksamheten är dynamisk och välorganiserad och styrs av en bred ledningsgrupp med spetskompetens inom respektive område.

Butikskonsults organisation består av styrelse och ledningsgrupp som ansvarar för företagets olika avdelningar samt medarbetarna.

Under åren 2005–2012 genomgick Butikskonsult en kraftig expansion och har sedan dess arbetat i en konsoliderande inriktning med fokus på att skapa en bra organisation med tydliga processer. Företaget har även implementerat ett nytt affärssystem och flyttat till en ny anläggning i Kumla om 5 000 kvadratmeter med mycket goda expansions­möjligheter. 2013 förvärvades företaget Agripo AB i Bankeryd. Efter konsolideringsperioden är företaget åter i en expansionsfas tack vare god organisk tillväxt och det förvärv som gjordes 2013.

LEDNINGSGRUPP

Fredric Jansson, VD
Carolina Johnson, Ekonomichef
Mats Jonsson, Vice VD
Maria Tjäder, Inköpschef
Johan Forsberg, Strategisk inköpare

Marlene Engström, VD-Assistent

STYRELSE

Styrelsen representeras av bolagets VD och Ägare, Fredric Jansson, Styrelseordförande Dennis Dicksen samt ledamot Johanna Fagrell Köhler och Mikael Johansson.

Dennis Dicksen, styrelsens ordförande
Dennis har en jur kand från Uppsala Universitet och har sedan 1999 varit verksam på några av Sveriges största advokatbyråer i Stockholm, Uppsala och Örebro. Han blev advokat 2004 och partner vid Advokatfirman Lindahl 2015. Dennis är juridisk och affärsmässig rådgivare till företag och organisationer inom många olika branscher och med såväl publikt, privat som offentligt ägande. Dennis är verksam med allmän affärsjuridik med särskild inriktning mot fastighetsrättsliga frågor, tvistelösning och processer. Han undervisar regelbundet inom bl.a. hyres- och entreprenadjuridik och är medförfattare till det hyresrättsliga standardverket Hyresmanualen. Han har också ett antal styrelseuppdrag i främst ägarledda verksamheter.

Mikael Johansson, ledamot
Mikael har en civilekonomexamen från Örebro Universitet. Mikael är fr.o.m. april 2017 VD/klubbdirektör för Örebro Hockey och sedan tidigare styrelseordförande i byggkoncernen Consto AB och styrelseledamot i Exact MCG Group (Mätcenter). Han har tidigare bl.a. varit verksam som koncernchef/VD för Gunnebo Fastening, VD för Tools Mitt, försäljnings- och marknadschef för Lantmännen Maskin och CFO/ekonomichef för de tre tidigare börsnoterade bolagen Handskmakar´n, Ims Data och Spray.

Fredric Jansson, ledamot
Ägare och VD för Butikskonsult AB. Son till grundarna Ann och Jan Jansson. Arbetat inom olika befattningar i företaget sedan 1996. VD sedan 2005.
Utbildning i affärsjuridik, ekonomi och marknadsföring. Diplomerad styrelseledamot. (Kod för svensk bolagsstyrning) Uppmärksammad för sitt entreprenörskap och av Svenskt Näringsliv nominerad till Örebro Läns Företagsammaste person 2014. Deltagare i mentorsprogrammet Prins Daniel Fellowship Award 2013–2015. Mentor: Kenneth Bengtsson.

Karriär

ÄR DU VÅR NYA KOLLEGA?

 

Just nu söker vi:

Konstruktör

Läs mer

JOBBA HOS OSS PÅ BUTIKSKONSULT

Har du kunskap och erfarenhet som skulle berika Butikskonsult? Har du ett driv utöver det vanliga? Vi är alltid intresserade av att skapa kontakt med entusiastiska och företagsamma människor.

Anmäl ditt intresse genom att kontakta Fredric Jansson via e-post fredric.jansson@butikskonsult.com eller telefon 019-689 45 01, 0705-57 81 82.

EXAMENSARBETE ELLER PRAKTIK

För oss som företag är examensarbetet en unik chans att få ta del av nya kunskaper och idéer. Samtidigt är det en chans för dig som student och arbetssökande att få uppleva hur det är att arbeta på Butikskonsult.
När du ansöker om examensarbete/ praktik hos oss vill vi att du bifogar ditt CV.
Arbetet planeras sedan tillsammans med din handledare för att passa dina och våra behov.

Anmäl ditt intresse genom att kontakta Fredric Jansson via e-post eller telefon
fredric.jansson@butikskonsult.com
019-689 45 01, 0705-57 81 82.

GDPR

Så här samlar vi data
Vi registrerar och behandlar kunder, leverantörer och övriga personers personuppgifter i olika dataregister. Den som registreras ska före registreringen normalt tillfrågas om denne samtycker till att uppgifterna behandlas i enlighet med Integritetspolicyn. Om inte är det viktigt att omgående meddela oss detta så att det kan beaktas vid behandlingen av personuppgifterna.

I viss utsträckning är dock registrering och behandling av personuppgifter nödvändig och önskvärd även om den registrerade inte lämnat något särskilt samtycke. Det kan t ex vara nödvändigt för att vi skall kunna fullgöra avtal och skyldigheter enligt lag. För sådan registrering och behandling, som enligt Personuppgiftslagen är tillåten utan samtycke från den registrerade, efterfrågas inget särskilt samtycke.

Så används data vi samlar in och lagrar
Ändamålet med behandlingen av personuppgifter är i första hand att administrera förmedlingen av en tjänst eller vara samt för att fullgöra ingångna avtal eller åtgärder som begärts innan ett avtal träffats.

Behandling av uppgifter sker också för att vi ska kunna fullgöra våra förpliktelser enligt lag. Detta inkluderar även uppgifter om kontakter mellan den registrerade och oss (t.ex. noteringar av frågor och klagomål) samt uppgifter om eventuella andra företrädare för den registrerade och om hur avtalet fullgörs.

Hur vi delar informationen vi samlar in
Vi delar de uppgifter ni lämnar med företag som har i uppgift att behandla informationen för vår räkning, i enlighet med våra anvisningar, vår policy och andra lämpliga åtgärder för sekretess och säkerhet.

Lagring
Personuppgifter sparas för angivna ändamål så länge det är nödvändigt för att uppnå de ändamål som beskrivs i detta dokument. Bokföringsmaterial arkiveras i 7 år enligt gällande lag.

Säkerhet
Vi använder säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifter mot förluster och mot obehöriga personers tillgång. Vi granskar regelbundet våra rutiner för att säkerställa att våra system är säkra och skyddade.

Kunders/leverantörers val och rättigheter
Som kund/leverantör har ni alltid rätt att begära ett utdrag och att vi rättar felaktiga uppgifter. Du som kund/leverantör har rätt att begära att era uppgifter raderas, och kan när som helst välja att avregistrera dig, i samband med det så upphör vår databehandling för ovan angivna ändamål och vi tar bort personuppgifterna från vårt register. Avregistrering sker genom att kontakta Susanne Pettersson.