SHOPPINGGLÄDJE OCH LÖNSAMHET

Butikskonsult skapar koncept och attraktiva inredningar för allt från shop in shop och specifika avdelningar till kompletta butiker. Alltid med målet att åstadkomma shoppingglädje i inspirerande miljöer och öka uppdragsgivarens lönsamhet.

VI LEDER HELA ELLER DELAR AV PROCESSEN…

…från idé och planering till leverans av attraktiva, funktionella och säljande butiksmiljöer. Med bra service och hög kvalitet från start till mål är vår ambition att ge våra kunder en bekväm resa till en lönsam butik.

Välkommen till en av Sveriges ledande och mest erfarna aktörer inom planering, utveckling och inredning av butiksmiljöer!

EN TILLBAKABLICK

Året var 1983. Med ett litet, anspråkslöst kontor hemma i källaren som bas startade Jan Jansson företaget Butikskonsult. Affärsidén var att hjälpa butiksinnehavare att öka sin lönsamhet.

Under 80-talet valde många luckkiosker i Sverige att bygga om till kioskbutiker. Butikskonsult blev då snabbt flitigt anlitad att hjälpa butikerna att planera och inreda sina lokaler. Servicehandeln fortsatte att vara vårt huvudsakliga verksamhetsområde under 80-talet där vi började göra alltmer inredning för odds- och turspel.

I början av 90-talet fick Butikskonsult förtroendet att leverera ny inredning till 3000 Tipstjänstombud (numer Svenska Spel). Bland ombuden fanns många ICA- och Coopbutiker och tack vare det fick vi vår första kontakt med dagligvaruhandeln. Under 90-talet ökade efterfrågan från daglighandeln och vi började erbjuda försäljningslösningar för bröd, frukt & grönt och kontinentalvaror.

2004 tog grundaren Jans son, Fredric, över som ägare och VD för Butikskonsult. Fokus flyttas då ytterligare mot dagligvaruhandeln och tillsammans med ICA jobbade vi under 00-talet hårt med nyetableringar av deras stormarknader.

2014 övertog Butikskonsult licensen till Agripo – den svenska uppfinningen som kommit att underlätta hanteringen av potatis och andra rotfrukter för både personal och kunder inom livsmedelshandeln.

Idag levererar vi Agripo till samtliga av de svenska livsmedelskedjorna. Men intresset är stort även från grannländerna, inte minst Tyskland och Finland, därför har vi valt att under 2019 starta dotterbolag i både Tyskland och Finland.

2019 förvärvar Butikskonsult restauranginredningsföretaget Back Up Formagram AB. Formagram är en helhetsleverantör som utvecklar inredningskoncept för restauranger och andra offentliga miljöer. De har en gedigen erfarenhet av att driva större om- och nybyggnadsprojekt som inkluderar underentreprenader såsom rör, el samt ventilation.

Formagram stärker även Butikskonsults produktportfölj genom egen tillverkning av inom- och utomhusskyltar, samt tillverkning av inredningslösningar i livsmedelsklassade kompositmaterial.

HÅLLBARHET

Vi arbetar med CSR (Corporate Social Responsibility) och tar därmed ansvar i samhället med hänsyn till sociala, etiska och miljömässiga aspekter.
Butikskonsult strävar efter hög effektivitet i användning av energi och naturresurser, gynnar system för återvinning och återanvändning av material samt arbetar med att förhindra föroreningar och alla typer av arbetsrelaterade sjukdomar och skador. Tillsammans med våra leverantörer vill vi sträva mot en långsiktig lönsamhet och öppen ekonomisk redovisning som inkluderar CSR-aspekterna. Vi utvecklar oss tillsammans med våra leverantörer för att våra varor och tjänster alltid ska vara framställda under förhållanden enligt:
– FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna (se www.un.org)
– FN:s barnkonvention, artikel 32 (se www.un.org)
– FN:s Global Compacts 10 principer (se www.unglobalcompact.org)
– ILO:s 8 kärnkonventioner nr 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138, och 182 (se www.ilo.org)

MILJÖ- & KVALITETSPOLICY

Genom att bedriva verksamheten med minsta möjliga påverkan på miljön, ska Butikskonsult bidra till en hållbar utveckling. Miljöpolicyn avser hela företagets verksamhet, oavsett om verksamheten bedrivs av våra egna medarbetare, leverantörer, transportbolag eller samarbetspartners. Vi ska uppmuntra och skapa förutsättningar för våra kunder och brukare av våra produkter att efterleva vår miljöpolicy.

Butikskonsult AB ser miljöarbetet, präglat av långsiktighet och helhetssyn, som en av förutsättningarna för att nå företagets mål. Vi betraktar samhällets krav enligt lagar och förordningar som minimikrav.

Miljöpolicyn ska förverkligas genom ett miljöprogram som består av övergripande miljömål samt en handlingsplan med detaljerade miljömål, aktiviteter och åtgärder som ska säkerställa att målen uppnås. Miljöprogrammet ska följas upp årligen.

KVALITET

Företaget ansluter sig till ett synsätt som leder mot långsiktig hållbar utveckling i dess verksamhet.
Butikskonsults kvalitetsverksamhet ska bedrivas så att våra kunder får produkter som är tillverkade enligt överenskommen specifikation och vid eventuella reklamationer får en snabb och proffsig handläggning.
Kvalitetsarbetet ska förverkligas genom uppföljningar av reklamationer och interna kassationer. Målen följs upp månadsvis och revideras årligen.

Har du frågor? Välkommen att kontakta Susanne Pettersson, Kvalitetsutvecklare, via e-post: susanne.pettersson@butikskonsult.com eller telefon 019-689 45 40.

Organisation och styrelse

ORGANISATION OCH STYRELSE

Butikskonsults företagskultur präglas av ett framgångsrikt entreprenörs- och affärsmannaskap med kunderna i centrum. Företaget befinner sig i tillväxt både vad gäller omsättning och ett växande antal medarbetare. Verksamheten är dynamisk och välorganiserad och styrs av en bred ledningsgrupp med spetskompetens inom respektive område.

Butikskonsults organisation består av styrelse och ledningsgrupp som ansvarar för företagets olika avdelningar samt medarbetarna.

Under åren 2005–2012 genomgick Butikskonsult en kraftig expansion och har sedan dess arbetat i en konsoliderande inriktning med fokus på att skapa en bra organisation med tydliga processer. Företaget har även implementerat ett nytt affärssystem och flyttat till en ny anläggning i Kumla om 5 000 kvadratmeter med mycket goda expansions­möjligheter. 2013 förvärvades företaget Agripo AB i Bankeryd. Efter konsolideringsperioden är företaget åter i en expansionsfas tack vare god organisk tillväxt och det förvärv som gjordes 2013.

LEDNINGSGRUPP

Fredric Jansson, VD
Carolina Johnson, Ekonomichef
Mats Jonsson, Vice VD
Maria Tjäder, Inköpschef
Johan Forsberg, Strategisk inköpare

Marlene Engström, VD-Assistent

STYRELSE

Styrelsen representeras av bolagets VD och Ägare, Fredric Jansson, Styrelseordförande Dennis Dicksen samt ledamot Mikael Johansson.

Dennis Dicksen, styrelsens ordförande
Dennis har en jur kand från Uppsala Universitet och har sedan 1999 varit verksam på några av Sveriges största advokatbyråer i Stockholm, Uppsala och Örebro. Han blev advokat 2004 och partner vid Advokatfirman Lindahl 2015. Dennis är juridisk och affärsmässig rådgivare till företag och organisationer inom många olika branscher och med såväl publikt, privat som offentligt ägande. Dennis är verksam med allmän affärsjuridik med särskild inriktning mot fastighetsrättsliga frågor, tvistelösning och processer. Han undervisar regelbundet inom bl.a. hyres- och entreprenadjuridik och är medförfattare till det hyresrättsliga standardverket Hyresmanualen. Han har också ett antal styrelseuppdrag i främst ägarledda verksamheter.

Mikael Johansson, ledamot
Mikael har en civilekonomexamen från Örebro Universitet. Mikael är fr.o.m. april 2017 VD/klubbdirektör för Örebro Hockey och sedan tidigare styrelseordförande i byggkoncernen Consto AB och styrelseledamot i Exact MCG Group (Mätcenter). Han har tidigare bl.a. varit verksam som koncernchef/VD för Gunnebo Fastening, VD för Tools Mitt, försäljnings- och marknadschef för Lantmännen Maskin och CFO/ekonomichef för de tre tidigare börsnoterade bolagen Handskmakar´n, Ims Data och Spray.

Fredric Jansson, ledamot
Ägare och VD för Butikskonsult AB. Son till grundarna Ann och Jan Jansson. Arbetat inom olika befattningar i företaget sedan 1996. VD sedan 2005.
Utbildning i affärsjuridik, ekonomi och marknadsföring. Diplomerad styrelseledamot. (Kod för svensk bolagsstyrning) Uppmärksammad för sitt entreprenörskap och av Svenskt Näringsliv nominerad till Örebro Läns Företagsammaste person 2014. Deltagare i mentorsprogrammet Prins Daniel Fellowship Award 2013–2015. Mentor: Kenneth Bengtsson.

Karriär

Vi söker Säljare – Södra Sverige

Läs mer här!

JOBBA HOS OSS PÅ BUTIKSKONSULT

Har du kunskap och erfarenhet som skulle berika Butikskonsult? Har du ett driv utöver det vanliga? Vi är alltid intresserade av att skapa kontakt med entusiastiska och företagsamma människor.

Anmäl ditt intresse genom att kontakta Fredric Jansson via e-post fredric.jansson@butikskonsult.com eller telefon 019-689 45 01, 0705-57 81 82.

EXAMENSARBETE ELLER PRAKTIK

För oss som företag är examensarbetet en unik chans att få ta del av nya kunskaper och idéer. Samtidigt är det en chans för dig som student och arbetssökande att få uppleva hur det är att arbeta på Butikskonsult.
När du ansöker om examensarbete/ praktik hos oss vill vi att du bifogar ditt CV.
Arbetet planeras sedan tillsammans med din handledare för att passa dina och våra behov.

Anmäl ditt intresse genom att kontakta Fredric Jansson via e-post eller telefon
fredric.jansson@butikskonsult.com
019-689 45 01, 0705-57 81 82.

GDPR

Så här samlar vi data
Vi registrerar och behandlar kunder, leverantörer och övriga personers personuppgifter i olika dataregister. Den som registreras ska före registreringen normalt tillfrågas om denne samtycker till att uppgifterna behandlas i enlighet med Integritetspolicyn. Om inte är det viktigt att omgående meddela oss detta så att det kan beaktas vid behandlingen av personuppgifterna.

I viss utsträckning är dock registrering och behandling av personuppgifter nödvändig och önskvärd även om den registrerade inte lämnat något särskilt samtycke. Det kan t ex vara nödvändigt för att vi skall kunna fullgöra avtal och skyldigheter enligt lag. För sådan registrering och behandling, som enligt Personuppgiftslagen är tillåten utan samtycke från den registrerade, efterfrågas inget särskilt samtycke.

Så används data vi samlar in och lagrar
Ändamålet med behandlingen av personuppgifter är i första hand att administrera förmedlingen av en tjänst eller vara samt för att fullgöra ingångna avtal eller åtgärder som begärts innan ett avtal träffats.

Behandling av uppgifter sker också för att vi ska kunna fullgöra våra förpliktelser enligt lag. Detta inkluderar även uppgifter om kontakter mellan den registrerade och oss (t.ex. noteringar av frågor och klagomål) samt uppgifter om eventuella andra företrädare för den registrerade och om hur avtalet fullgörs.

Hur vi delar informationen vi samlar in
Vi delar de uppgifter ni lämnar med företag som har i uppgift att behandla informationen för vår räkning, i enlighet med våra anvisningar, vår policy och andra lämpliga åtgärder för sekretess och säkerhet.

Lagring
Personuppgifter sparas för angivna ändamål så länge det är nödvändigt för att uppnå de ändamål som beskrivs i detta dokument. Bokföringsmaterial arkiveras i 7 år enligt gällande lag.

Säkerhet
Vi använder säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifter mot förluster och mot obehöriga personers tillgång. Vi granskar regelbundet våra rutiner för att säkerställa att våra system är säkra och skyddade.

Kunders/leverantörers val och rättigheter
Som kund/leverantör har ni alltid rätt att begära ett utdrag och att vi rättar felaktiga uppgifter. Du som kund/leverantör har rätt att begära att era uppgifter raderas, och kan när som helst välja att avregistrera dig, i samband med det så upphör vår databehandling för ovan angivna ändamål och vi tar bort personuppgifterna från vårt register. Avregistrering sker genom att kontakta Susanne Pettersson.